Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo Thanh Hóa: Hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên đia bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

HĐND tỉnh vừa có Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên đia bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ho-tro-xoa-bo-cac-lo-voi-thu-cong-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa-den-nam-2020/109923.htm

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với các lò vôi sản xuất vôi bằng lò nung thủ công, lò nung thủ công liên hoàn đang hoạt động và các lò đã dừng hoạt động, chủ lò vôi thủ công phải chấm dứt hoạt động của lò vôi, hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục lại mặt bằng và vận chuyển phế thải, đổ thải đúng nơi quy định trước ngày 31-12-2020 sẽ được nhận mức là: Đối với lò dưới 20 tấn được hỗ trợ 20 triệu đồng; lò từ 20 tấn trở lên được nhận 25 triệu đồng; lò thủ công liên hoàn được nhận 412 triệu đồng. Hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng đối với lò dưới 20 tấn là 30 triệu đồng; lò từ 20 tấn trở lên 40 triệu đồng; lò thủ công liên hoàn là 550 triệu đồng…

Về hỗ trợ để chuyển đổi nghề, mức hỗ trợ bằng 3 tháng lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ. Về hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi nghề, theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23-9-2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm từ ngày 8-11-2019. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh.

Xem toàn văn Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND tại đây.

Minh Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Nghị định 157/2018/NĐ-CP, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, Lò vôi, Nghị định 61/2015/NĐ-CP, Lò nung, Vay vốn, Thủ công, Minh Hiếu, Liên hoàn, Xóa bỏ, Phế thải, Chuyển đổi, Việc làm, Toàn văn, Ảnh minh họa, Hội đồng nhân dân, Thanh Hóa, Tháo dỡ, Sửa đổi